Tietosuojaseloste MySeRan jäsenrekisteristä

1 Rekisterinpitäjä

Mynämäen Seudun Ratsastajat ry.

info@mysera.net

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Maria Timonen

maria.i.timonen@gmail.com

3 Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

  • yhdistyksen lakisääteinen velvoite jäsenrekisterin ylläpitämiseen;
  • rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen laissa määritellyissä tarkoituksissa. Rekisteröityjen sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita voidaan lisäksi käyttää yhdistyksen tiedottamisessa rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

5 Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme rekisterissämme seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymäaika/henkilötunnus
  • Jäsenmaksun suorittaminen

6 Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja Jäsenlomakkeen kautta.

7 Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Suomen Ratsastajainliitto voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa:

  • Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Emme luovuta tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Suojaamme jäsenrekisterin tiedot normaaleilla tietojenkäsittelyyn liittyvillä toimilla.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin jäsenyys MySeRassa jatkuu.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain 26 §:n mukaisesti itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia henkilötietolain 29 §:n mukaisesti virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista henkilötietolain 30§:n mukaisesti sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.